Dla kuracjusza

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W CZP SENSUM

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. W celu uzyskania wglądu, wyciągu, wydruku, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa wniosek o wgląd lub wydanie dokumentacji medycznej w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej, czy drogą pocztową na adres CZP SENSUM lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres sensumdokumentacja@onet.pl lub osobiście.
 3. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, będący dokumentem pomocniczym, określającym zakres informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji medycznej w celu jej udostępnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w poprzednim ustępie można pobrać: na stronie internetowej www.psychiatrzyplock.pl w zakładce „Dla Kuracjusza” .
 5. Osobiście wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oddziałów (dla Pacjentów Oddziałów Dziennych) i w godzinach pracy rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego (dla Pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego) w Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym CZP SENSUM 09-402 Płock ul. Kolegialna 24.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej przygotowania oraz po weryfikacji tożsamości osoby uprawnionej do wglądu w dokumentację lub uprawnionej do odbioru dokumentacji.
 7. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej złożonego drogą pocztową lub elektroniczną, weryfikacja tożsamości odbywać się będzie przy udostępnianiu / odbiorze dokumentacji.
 8. Dokumentacja medyczna, stosownie do złożonego wniosku o udostępnienie, może zostać przesłana drogą pocztową na wskazany we wniosku adres, pod warunkiem wcześniejszej weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek o udostępnienie dokumentacji .
 9. Opłata za przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową zostanie określona indywidualnie, może obejmować wyłącznie koszt wykonania kopii i koszt przesłania dokumentacji oraz jest pobierana przed przesłaniem w/w dokumentacji. Informacja dotycząca płatności jest podawana indywidualnie przez pracownika Punktu Rejestracyjno-Informacyjnego przy kontakcie telefonicznym przed nadaniem przesyłki pocztowej.
 10. Dokumentacja medyczna, stosownie do złożonego wniosku o udostępnienie może zostać przesłana na podany adres mailowy , rozpakowanie pliku będzie możliwe dopiero po uzyskaniu telefonicznie kodu SMS po weryfikacji numeru telefonu podanego w oświadczeniu pisemnym złożonym osobiście w placówce.
 11. W przypadkach szczególnych, związanych z ochroną życia pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniana bez ograniczeń czasowych.
 12. Autentyczność wydawanej dokumentacji medycznej w formie papierowej jest potwierdzana podpisem wydającego za zgodność z oryginałem, datą oraz pieczątką CZP SENSUM. Nie dotyczy to dokumentacji wysyłanej w formie elektronicznej.

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Krok po kroku

 • Wypełnij odpowiedni formularz
 • Poczekaj na weryfikację
 • Dokumentacja zostanie odesłana na podany adres mailowy wraz z kodem SMS po weryfikacji numeru telefonu podanego w oświadczeniu pisemnym złożonym osobiście w placówce.
 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ( płatne przy odbiorze w punkcie rejestracyjno-informacyjnym placówki)w okresie 01.12.2022 r. - 28.02.2023 r. :
 • - 1 strona papierowego wyciągu lub odpisu 12,96 zł,
 • - 1 strona papierowej kopii lub wydruku 0,45 zł,
 • - dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych 2,59 zł.
 • Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

Udostępnianie dokumentacji medycznej prowadzonej w systemie elektronicznym:

Wypełnij formularz, aby uzyskać zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej. Zostanie ona wysłana bezpiecznym kanałem poprzez szyfrowane połączenie za pomocą e-mail.

Podaj prawidłowe dane.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytanie możesz skorzystać z formularza kontaktowego. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.